Title

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovations in Waste to Energy)

มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovation for Waste to Energy)

รายละเอียด

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร แบบเสนอแนวคิด (Concept Proposal) และคลิป VDO ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2564

Infographic