โครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovation for Waste to Energy)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ที่มีความสามารถด้านนวัตกรรม ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และได้นำเสนอผลงานให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ

2. เพื่อจัดประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งนวัตกรรมเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด

ผลงานนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์
  • ชิ้นงานที่มีแนวคิด กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตที่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดผลงานเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้
  • แนวความคิดในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ
  • แนวความคิดในการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
  • คุณลักษณะเด่นของผลงานนวัตกรรม

ผู้สนับสนุนโครงการ