รายละเอียดการแข่งขัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทีมละ 3 คน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมและสมาชิกในทีมต้องสังกัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย หรืออาชีวศึกษา หรือนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรี/ปริญญาโท ที่กำลังศึกษา ในสถาบันการศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อย่างถูกต้อง
 3. ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาในสถาบันนั้นจริง (หนังสือรับรอง) พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

กติกาการประกวด

 1. ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครและแบบนำเสนอแนวคิด(Concept Proposal) นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ อธิบายผลงานของตนเอง จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH sarabanPSK ขนาด 16 ความยาว ไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยแบบเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุในประเด็นดังนี้ (แบบนำเสนอแนวคิด)
  • การนำเสนอที่มาและความสำคัญของปัญหา (Pain Point) ที่พบเจอในชีวิตประจำวัน และเล่าถึงสาเหตุหรือเหตุผลที่เลือกจะประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหา
  • วิธีการแก้ปัญหา (Solution) อธิบายถึงลักษณะของสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยส่งเสริมการใช้ชีวิตประจำวัน ให้มีความสะดวกและดี รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
  • ผังความคิด (Mind Map) เป็นแบบร่างโมเดลผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างครบถ้วน
 2. ผู้สมัครทุกทีม จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ส่งผลงานวีดีโอรูปแบบไฟล์ MP4 มาที่ http://iwe2021.tsu.ac.th
 3. คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกแบบนำเสนอผลงานในรอบคัดเลือก (ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2564) เพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
 4. ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 5. คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 6. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสินของคณะกรรมการเป็นอันสิ้นสุด

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม รอบชิงชนะเลิศ

 1. ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีม จะต้องร่วมนำเสนอผลงาน และงานประกาศผลรางวัลการประกวด ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 พร้อมประกาศผลรางวัล ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง หากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมข้างต้นได้ จะถือว่าสละสิทธิ์จากการประกวด ไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ ได้ในทุกกรณีและให้สิทธิ์กับทีมที่มีคะแนนในลำดับถัดไป
 2. นักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละทีมจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตรงกับรายชื่อที่ส่งเข้าร่วม (กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียน ปวช.3/ ปวส.2 หรือนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้ใช้รหัสประจำตัวนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาเดิมที่ส่งเข้าประกวด สามารถเข้าร่วมได้ตามเดิม มีสิทธิ์ในการรับรางวัลตามปกติ)

เกณฑ์การตัดสิน

1. เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก 100 คะแนน
 • แนวคิดนวัตกรรมที่นำมาใช้ในผลงาน 25 คะแนน
 • ต่อยอดงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้งานจริง 25 คะแนน
 • คุณภาพสื่อและเทคนิคการนำเสนอ 20 คะแนน
 • สามารถสร้างมูลค่า/มีความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ หรือมีคุณค่าเชิงสังคม 15 คะแนน
 • ส่งเสริมให้ลดปัญหามลพิษ หรือเกิดความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 15 คะแนน
2. เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 100 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • เทคนิคและวิธีการพัฒนานวัตกรรม 30 คะแนน
 • ความเป็นไปได้และประโยชน์ของนวัตกรรม 30 คะแนน
 • การตอบข้อซักถาม 10 คะแนน

เงินรางวัลและทุนสนับสนุน

รางวัลชนะเลิศ
ระดับมัธยมปลาย
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 30,000 บาท
ระดับอาชีวศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 30,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 40,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ระดับมัธยมปลาย
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 20,000 บาท
ระดับอาชีวศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 20,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ระดับมัธยมปลาย
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 10,000 บาท
ระดับอาชีวศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 10,000 บาท
ระดับอุดมศึกษา
 • โล่เชิดชูเกียรติ
 • ใบประกาศเกียรติคุณ
 • เงินรางวัล 20,000 บาท

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน หรือสำเนาบัตรอื่น ๆ ที่ราชการออกให้ จำนวน 1 ชุดต่อคน (สมาชิกทุกคนในทีม)
 2. ภาพถ่ายนักเรียน / นิสิต นักศึกษา
 3. ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือตัวแทนสถาบันการศึกษา และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวดในรูปแบบไฟล์ .PDF

วิธีการสมัคร

 1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์
 2. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน
 3. อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารนำเสนอผลงานที่จะส่งประกวด
 • 25 พฤศจิกายน 2563

  ประชาสัมพันธ์โครงการ

 • 25 พฤศจิกายน 2563 - 10 เมษายน 2564

  เปิดรับสมัคร แบบเสนอแนวคิด (Concept Proposal) และคลิป VDO

 • 30 เมษายน 2564

  ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือก

 • 10 มิถุนายน 2564

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (Finalist)

 • 17 กรกฎาคม 2564

  นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ และประกาศผลรางวัล
  ณ ทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ไฟล์แนบกติกาแข่งขัน